Com associar-te

  1.  Omple el Formulari, fes el pagament de la quota de 20€ per nous socis o 15€ pels socis que renoven, mitjançant transferència bancària a ES25 2100 0323 5502 0045 5062 o també pots fer el pagament mitjançant targeta bancària.
  2. Comença a gaudir dels avantatges!!

Seleccioneu el tipus d'inscripció

Formulari de renovació (15€)

DADES DE LA MARE, EL PARE, LA TUTORA O EL TUTOR LEGAL
DADES DELS ALUMNES

Autoritzo a l’AFA de l’Escola Utmar a fer ús de la imatge del meu fill/a menor d’edat als espais del web i de les xarxes socials de l’Associació, a mitjans de comunicació i prensa, amb caràcter informatiu i social, relacionat amb les activitats i els objectius de l’AFA de l’Escola Utmar, amb conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig de protección del dret a l’honor, la intimiat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Segons el que disposa el reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, l’informem que les seves dades seran tractades per l’AFA de l’Escola Utmar, amb CIF G67381665 i amb domicili social situat al C/Molí, 48, 08950 d’Esplugues de Llobregat, Barcelona, amb la finalitat de donar resposta a les peticions dels usuaris i als serveis que puguin ser del seu interés. L’informem que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: afautmar@gmail.com
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

[field id="mare_insc"]
[field id="maredni_inscr"]
[field id="mareemail_inscr"]
[field id="maretel_inscr"]
[field id="pare_insc"]
[field id="paredni_inscr"]
[field id="pareemail_inscr"]
[field id="paretel_inscr"]
[field id="adres_insc"]
[field id="cp_insc"]
[field id="municipi_insc"]
[field id="alum1nom_insc"]
[field id="alum1cogn_insc"]
[field id="alum1curs_insc"]
[field id="alum1centre_inscr"]
[field id="alum2nom_insc"]
[field id="alum2cogn_insc"]
[field id="alum2curs_insc"]
[field id="alum2centre_inscr"]
[field id="alum3nom_insc"]
[field id="alum3cogn_insc"]
[field id="alum3curs_insc"]
[field id="alum3centre_inscr"]
[field id="alum4nom_insc"]
[field id="alum4cogn_insc"]
[field id="alum4curs_insc"]
[field id="alum4centre_inscr"]
[field id="autimg_inscr"]
[field id="whatsapp_inscr"]

Formulari de nova inscripció (20€)

DADES DE LA MARE, EL PARE, LA TUTORA O EL TUTOR LEGAL
DADES DELS ALUMNES

Autoritzo a l’AFA de l’Escola Utmar a fer ús de la imatge del meu fill/a menor d’edat als espais del web i de les xarxes socials de l’Associació, a mitjans de comunicació i prensa, amb caràcter informatiu i social, relacionat amb les activitats i els objectius de l’AFA de l’Escola Utmar, amb conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig de protección del dret a l’honor, la intimiat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Segons el que disposa el reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, l’informem que les seves dades seran tractades per l’AFA de l’Escola Utmar, amb CIF G67381665 i amb domicili social situat al C/Molí, 48, 08950 d’Esplugues de Llobregat, Barcelona, amb la finalitat de donar resposta a les peticions dels usuaris i als serveis que puguin ser del seu interés. L’informem que les dades seran conservades durant el període legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: afautmar@gmail.com
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

[field id="mare_inscn"]
[field id="maredni_inscrn"]
[field id="mareemail_inscrn"]
[field id="maretel_inscrn"]
[field id="pare_inscn"]
[field id="paredni_inscrn"]
[field id="pareemail_inscrn"]
[field id="paretel_inscrn"]
[field id="adres_inscn"]
[field id="cp_inscnn"]
[field id="municipi_inscn"]
[field id="alum1nom_inscn"]
[field id="alum1cogn_inscn"]
[field id="alum1curs_inscn"]
[field id="alum1centre_inscrn"]
[field id="alum2nom_inscn"]
[field id="alum2cogn_inscn"]
[field id="alum2curs_inscn"]
[field id="alum2centre_inscrn"]
[field id="alum3nom_inscn"]
[field id="alum3cogn_inscn"]
[field id="alum3curs_inscn"]
[field id="alum3centre_inscnr"]
[field id="alum4nom_inscn"]
[field id="alum4cogn_inscn"]
[field id="alum4curs_inscn"]
[field id="alum4centre_inscrn"]
[field id="autimg_inscrn"]
[field id="whatsapp_inscrn"]