Contactar

Formulari de contacte

Omple aquest formulari si tens alguna cosa a dir-nos:
Recordem que les seves dades de contacte seran tractades per a les finalitats i prestacions de serveis habituals de la nostra associació amb la seva persona o companyia de conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu 679/2016, de 27 d'abril, de Protecció de Dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. En el cas de ser persona física pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i oblit escrivint a afautmar@gmail.com o dirigint-se a l'adreça carrer Molí, 48, 08950 d’Esplugues de Llobregat. També pot sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades. En cas de ser persona jurídica o representant d'una companyia, també té dret a la revocació del consentiment. Per això, es pot dirigir a nosaltres pels mateixos canals o vies indicats en aquest missatge.

On estem

C/. MOLÍ, 48. 08950 Esplugues de Llobregat.